Maria-Theresia Bartl

Hasenjagd
Feature Film, 1994, A/D
Andreas Gruber

Daniel Zuta Filmproduktion

Susanne Quendler
Peter Hofmann
Hans Wagner
Alfred Mayerhofer
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema