Andreas Gombotz

Die Bergretter Staffel 9
TV, 2017, A/D
Jakob Schäuffelen

ndF

Peter Hofmann
Andreas Gombotz
Gerhard Ölz
Tung-Ying Liu

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema