Theresa Ebner-Lazek

Karo und der Liebe Gott
Feature Film, 2005, A
Danielle Proskar

MINI FILM Filmproduktions KEG

Judith Simone Saupper
Michael Aberer, Werner Otto
Theresa Ebner-Lazek
IMAGES
Bild1
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Bild6
Bild7
Bild8
Bild9


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema